Monday 19 Aug Mon 19 Aug
Tuesday 20 Aug Tue 20 Aug
Wednesday 21 Aug Wed 21 Aug
Thursday 22 Aug Thu 22 Aug
Friday 23 Aug Fri 23 Aug
Saturday 24 Aug Sat 24 Aug
Sunday 25 Aug Sun 25 Aug
WOD 07:00 - 08:00 Slobodan Vuckovic 
WOD 08:15 - 09:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 55+ 09:30 - 10:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 10:45 - 11:45 Slobodan Vuckovic 
 
Aerobic Capacity 16:30 - 17:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 17:45 - 18:45 Slobodan Vuckovic 
WOD 19:00 - 20:00 Slobodan Vuckovic 
WOD 20:15 - 21:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 07:00 - 08:00 Slobodan Vuckovic 
WOD 08:15 - 09:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 09:30 - 10:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 10:45 - 11:45 Slobodan Vuckovic 
 
WOD 16:30 - 17:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 17:45 - 18:45 Slobodan Vuckovic 
Olympic Weightlifting 19:00 - 20:00 Slobodan Vuckovic 
WOD 20:15 - 21:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 07:00 - 08:00 Slobodan Vuckovic 
WOD 08:15 - 09:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 09:30 - 10:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 10:45 - 11:45 Slobodan Vuckovic 
 
Aerobic Capacity 16:30 - 17:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 17:45 - 18:45 Slobodan Vuckovic 
WOD 19:00 - 20:00 Slobodan Vuckovic 
WOD 20:15 - 21:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 07:00 - 08:00 Slobodan Vuckovic 
WOD 08:15 - 09:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 09:30 - 10:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 10:45 - 11:45 Slobodan Vuckovic 
 
WOD 16:30 - 17:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 17:45 - 18:45 Slobodan Vuckovic 
Olympic Weightlifting 19:00 - 20:00 Slobodan Vuckovic 
WOD 20:15 - 21:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 07:00 - 08:00 Slobodan Vuckovic 
WOD 08:15 - 09:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 09:30 - 10:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 10:45 - 11:45 Slobodan Vuckovic 
 
WOD 16:30 - 17:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 17:45 - 18:45 Slobodan Vuckovic 
WOD 19:00 - 20:00  
WOD 20:15 - 21:15 Slobodan Vuckovic 
 
Aerobic Capacity 08:15 - 09:15 Slobodan Vuckovic 
WOD 09:30 - 10:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 10:45 - 11:45 Slobodan Vuckovic 
WOD 12:00 - 13:00 Slobodan Vuckovic 
 
 
 
 
 
 
Aerobic Capacity 09:30 - 10:30 Slobodan Vuckovic 
WOD 10:45 - 11:45 Slobodan Vuckovic 
WOD 12:00 - 13:00 Slobodan Vuckovic